LLUITA CONTRA LA DEPENDÈNCIA

La Dependència personal és la incapacitat funcional per al desenvolupament d’activitats de la vida diària i per requerir ajuda per a la seva realització. Una persona depenent és aquella que no pot valer-se per sí mateixa i necessita assistència.

Per obtenir el reconeixement del grau de dependencia, s’ha de tenir un grau bastant notable de discapacitat, i necessitar la intervenció d’un tercer per a realitzar les Activitats de la Vida Diària (AVD).

Hi ha diferents graus i qualificacions de la dependència, així com diversos àmbits en els quals pot manifestar-se (dependència física, dependència mental, dependència psicològica, dependència econòmica, dependència social, dependència cultural). Existeixen diversos graus i escales de qualificació de la dependència.

Image Description
Les persones dependents es caracteritzen per la pèrdua o la no adquisició d’habilitats funcionals, que es defineixen com el conjunt de destreses que es requereixen per portar una vida independent i que posseeixen les persones que es valen per si mateixes en el seu entorn proper.

La “Llei de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència i a les famílies d’Espanya”, més coneguda com a “Llei de la dependència”, és una llei que senti les bases per construir el futur Sistema Nacional d’Atenció a la Dependència.
Aquesta haurà de finançar els serveis que necessitin les persones depenents, bé per sofrir una malaltia o accident invalidant o en arribar a la vellesa.