LLEI DE LA DEPENDÈNCIA

La Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència i a les famílies d’Espanya, més coneguda com a «llei de dependència», és una llei espanyola que assenta les bases per construir el futur Sistema Nacional d’Atenció a la Dependència, que finança els serveis que necessiten les persones dependents, bé per sofrir una malaltia o accident invalidant o en arribar a la vellesa.

La dependència personal és la incapacitat funcional per al desenvolupament d’activitats de la vida diària (AVD). Qui la padeix, requereix ajuda per a realitzar aquestes activitats.

Image Description

La Llei estableix tres tipus de dependència amb dos nivells cadascun:

La persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia o té necessitats de suport intermitent o limitat per a la seva autonomia personal.
La persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no vol el suport permanent d’un cuidador o té necessitats de suport extens per a la seva autonomia personal.
La persona necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessita el suport indispensable i continu d’una altra persona o té necessitats de suport generalitzat per a la seva autonomia personal.

La llei de la dependència va començar gradualment el 2007, però últimament centres com Clínica Sant Antoni pateixen les retallades que des del Govern Central s’estan imposant degut a la crisi. És per això que, l’Associació Depèn de Tu, vol ajudar als més desafavorits per donar-los una vida millor i ajudar-los en la seva dependència.